English:Όροι μίσθωσης λεωφορείου

 1. Συμφωνία

Η συμφωνία σχηματίζεται όταν η CDL TOUR ltd δέχεται
κράτηση . Η έγγραφη αποδοχή μιας προσφοράς θα θεωρείται κράτηση. Ακολουθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ της εταιρίας και του μισθωτή όπου αναφέρονται τα στοιχεία των συμβαλλομένων, η διάρκεια, ο τόπος, το ποσό χρέωσης καθώς και λοιποί συμφωνηθέντες όροι της μίσθωσης,

Το συμφωνητικό θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται ακολούθως.
Οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται προφορικά από τον πελάτη χωρίς γραπτό αίτημα, θα αγνοηθούν. Ο πελάτης ειδοποιεί την εταιρία μας εντός 7 ημερών για τυχόν απορίες που ενδέχεται να έχει σχετικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

 1. Υπηρεσίες

Ο Πελάτης θεωρείται ότι ενεργεί για λογαριασμό όλων των επιβατών που αντιπροσωπεύει και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες καθώς πρέπει να εξασφαλίσει τα εξής:

 • Την τήρηση υψηλού επιπέδου συμπεριφοράς από όλους τους επιβάτες
  ανά πάσα στιγμή και τη συμμόρφωση με τις οδηγίες που έδωσε ο οδηγός.
 • Δεν υπάρχει διακοπή ή καθυστέρηση οποιουδήποτε ταξιδιού με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον οδηγό, τους επιβάτες ή τον κίνδυνο να παραβιάσει τυχόν νόμιμους κανονισμούς σχετικά με τις ώρες οδήγησης και το χρόνο υπηρεσίας.
 • Οι χρόνοι παραλαβής πρέπει να τηρούνται.
 • Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει, πριν από την κράτηση ότι έχει επιλεγεί ο σωστός αριθμός καθισμάτων και δεν θα φορτώσει το όχημα πέραν οποιασδήποτε καθορισμένης χωρητικότητας.
 • Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι το μέγεθος του οχήματος ικανοποιεί τις απαιτήσεις αποσκευών.
 • Όλα τα οχήματα είναι μη καπνιστών.*
 • Κανένα πανό ή αφίσα δεν εμφανίζεται στο όχημα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του είτε του οδηγού του λεωφορείου είτε της εταιρίας.
 • Η διαδρομή που χρησιμοποιείται θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του οδηγού για την απρόσκοπτη και ασφαλή μεταφορά των επιβατών, εκτός εάν έχει καθοριστεί και συμφωνηθεί εγγράφως συγκεκριμένη διαδρομή .
 • Ο πελάτης θα λάβει τηλεφωνικό αριθμό επαφής έκτακτης ανάγκης επικοινωνίας με την εταιρία μας καθώς και το τηλέφωνο του οδηγού. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι αυτές τις πληροφορίες θα τις έχει μαζί του ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Όταν η CDL TOUR ltd οργανώνει οποιεσδήποτε διευκολύνσεις όπως ferries, διαμονή, γεύματα, εισιτήρια ή οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από άλλο προμηθευτή, ο πελάτης πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προμηθευτή ως εάν ο πελάτης είχε συμβληθεί απευθείας με τέτοιες υπηρεσίες.
 • Η εταιρία μας θα προσπαθεί πάντα να διατηρεί τις αυξήσεις των τιμών στο ελάχιστο.
 1. Ώρες οδήγησης και υποχρεωτικές περίοδοι ανάπαυσης

Όλες οι οδικές μεταφορές επιβατών ρυθμίζονται υπό τους όρους που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009,σχετικά με τους κοινούς κανόνες. Οι ώρες οδήγησης και οι περίοδοι ανάπαυσης του οδηγού ρυθμίζονται αυστηρά από το νόμο και ο μισθωτής αποδέχεται την ευθύνη να διασφαλίσει ότι η μίσθωση θα τηρεί τις ώρες που συμφωνήθηκαν από την CDL TOUR ltd .Ούτε ο μισθωτής ούτε οποιοσδήποτε επιβάτης θα καθυστερήσει ή θα διακόψει το ταξίδι με τέτοιο τρόπο ώστε ο οδηγός να κινδυνεύει να παραβιάσει τους κανονισμούς σχετικά με τις ώρες οδήγησης και το χρόνο υπηρεσίας εκτός κι αν υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σε περίπτωση πιθανής παράβασης, ο πελάτης θα είναι υπεύθυνος για τυχόν πρόσθετες δαπάνες, εκτός αν αυτό δεν βρίσκεται στον έλεγχο του μισθωτή (π.χ. καθυστερήσεις συνόρων).

 1. Πολιτική πληρωμής & Τιμή

Η τιμή για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται, θα αναγράφεται στην επιβεβαίωση του τιμολογίου και στη φόρμα κράτησης. Τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την διάρκεια του ταξιδιού θα καταβάλλονται άμεσα στην εταιρεία από τον πελάτη εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά. Παραδείγματα πρόσθετων δαπανών: επιπλέον χιλιόμετρα, διαμονή οδηγού και γεύματα, τέλη στάθμευσης. Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι η πληρωμή θα καταβληθεί έγκαιρα. Εάν το λεωφορείο για το είχε προηγουμένως γίνει κράτηση χάσει τη διαθεσιμότητά του λόγω βραδείας επιβεβαίωσης, τότε η εταιρία μας θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει ένα όχημα παρόμοιου μεγέθους και παρόμοιας χωρητικότητας, αυτό εντούτοις δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Εάν η πληρωμή προκαταβολής δεν παραληφθεί μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, η CDL TOUR ltd έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τυχόν κρατήσεις και θα ισχύσουν ακυρώσεις. Η εξόφληση της παρεχόμενης υπηρεσίας μπορεί να γίνει μέσω κατάθεσης στους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας ή στο γραφείο μας με την χρεωστική σας κάρτα με τη χρήση μηχανήματος POS. Μετά το πέρας της μίσθωσης αποδίδεται στον μισθωτή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

 1. Πολιτική ακύρωσης:

Σε περίπτωση ακύρωσης: 01 – 07 ημέρες πριν από την ημερομηνία αναχώρησης, οφείλεται επιβάρυνση ισοδύναμη με το 50% της συνολικής αξίας της κράτησης.* Σε περίπτωση μη εμφάνισης του πελάτη ( Non-show) η επιβάρυνση είναι ισοδύναμη με το 100% της συνολικής αξίας.*(τα ακυρωτικά εξαρτώνται κάθε φορά από την εποχικότητα)

Οποιεσδήποτε υπηρεσίες όπως εισιτήρια θεάτρου, μετακινήσεις με πλοίο, γεύματα, εισιτήρια μουσείων, αμοιβές ξεναγών και καταλύματα που έχουν αγοραστεί προηγουμένως από την CDL TOUR ltd δεν μπορούν να επιστραφούν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα οχήματα διαθέσιμα ή ο πελάτης δεν επιθυμεί κράτηση άλλου λεωφορείου, θα επιστραφεί το κόστος της προκαταβολής. Η CDL TOUR ltd δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για την
ακύρωση του μισθωτή.